"Sorry Fofty" Imsirovic trolls Emmett on PAD, credit to PokerGO from poker